Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


КП "Водоканал"

 

РЕЄСТР
державних закупівель
Комунальне підприємство "Водоканал"

Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг

Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір

Номер і дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги)

Вид процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

Додаткові роботи з розширення та реконструкції центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) м.Запоріжжя . Другий пусковий комплекс ( станція зневоднення осаду та хлораторна )

ТОВ "Ресурс-Інжинірінг"

м. Донецьк

Додаткова угода № 5

(№ 1064-10) в ід 11.06.2010

3 738 722,00 грн.

(три мільйони сімсот тридцять вісім тис. сімсот двадцять дві грн. 00 коп.)

Закупівля в одного учасника  

 

В.о. голови тендерного комітету Г.О.Дорофеєва


ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. генерального директора - технічний директор КП "Водоканал"
____________________ А.О. Лоїк
09.03.2010р.    дата затвердження


РІЧНИЙ ПЛАН

закупівель
Комунальне підприємство "Водоканал"

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ (и)  ( (особа (и)), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаткові роботи з розширення та реконструкції центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) м.Запоріжжя. Другий пусковий комплекс (станція зневоднення осаду та хлораторна)

2410

міський бюджет

 

закупівля в одного учасника

березень 2010р.

 

 

В.о. голови тендерного комітету - Начальник бюро ТЗДК                                 ____________________________      С.О. Загуменний

(за рішенням тендерного комітету від 04.03.2010р. №184)


  Затверджено:
Рішенням тендерного комітету
КП «Водоканал»
від «02» грудня 2009р. № 181
________________
І.І. Баскін

Порядок розгляду скарг,
поданих учасником до моменту укладання договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю, розробленого на підставі Положення про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти (далі – Положення).
Порядок спрямовано на поліпшення організації роботи та забезпечення своєчасного та якісного розгляду замовником скарг, поданих учасниками.
2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника відповідно до цього Порядку.
У разі коли на день отримання замовником скарги укладено договір про закупівлю, останній не має право приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визначається недійсним відповідно до закону.
3. Об'єктом оскарження не може бути:
-   зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
-   рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівель або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або до Мінекономіки.
Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформлюється:
учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріпляється печаткою юридичної особи;
учасником – фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
6. Скарга повинна містити:
а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони – для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання – для фізичних осіб;
б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;
в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;
г) викладання змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;
ґ) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;
д) вимоги скарги.
7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги іншу інформацію, що стосується предмета скарги.
Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
Рішення замовника про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.
9. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника – переможця процедури закупівлі, про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначена особа має право взяти участь у її розгляді. Замовник передає повідомлення шляхом надсилання поштою.
10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;
б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;
в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
г) у разі відкликання скарги учасником.
11. У разі залишення скарги без розгляду замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк.
Рішення замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.
12. Під час розгляду скарги замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу, інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.
13. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема замовник повинен прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.
У разі звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з дати відправлення відповідного звернення.
Про зупинення перебігу строку розгляду скарги замовник повідомляє листом учасника. Замовник поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, що надсилається учаснику в п'ятиденний строк.
14. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.
15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до замовника.
У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до того самого замовника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.
16. Рішення Замовника про відміну процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними є підставою для звернення до суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю в процедурі закупівлі. Відшкодування таких витрат здійснюється на підставі рішення суду.
17. Рішення про розгляд скарги Замовник протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає до Міністерства економіки України.
Примірник рішення за результатами розгляду скарг замовник протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству України (обслуговуючому банку).


 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet