Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ІНФОРМАЦІЯ

 

щодо прав та обов’язків, соціального та правового захисту військовозобов''язаних,призваних на військову службу 

 

узв''язку з мобілізацією, резервістів,

атакож військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільномупорядку (за контрактом)

 

ЗахистВітчизни, незалежності та територіальної цілісності України відповідно достатті 1 Закону України «Про військовий обов''язок і військову службу» єконституційним обов''язком громадян України.

Військовийобов''язок включає, зокрема  прийняття навійськову службу в добровільному порядку (за контрактом), призов на військовуслужбу, проходження служби у військовому резерві.

Правата обов’язки, соціальний та правовий захист військовозобов''язаних, призваних навійськову службу у зв''язку з мобілізацією, та резервістів.

 

Обов''язкигромадян щодо здійснення мобілізаційних заходів визначено Законом України «Промобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Згіднозі статтею 22 цього Закону військовозобов’язані зобов''язані з''являтися завикликом до військових комісаріатів (військовозобов''язані Служби безпекиУкраїни – за викликом Центрального управління або регіонального органу Службибезпеки України) для постановки на військовий облік та визначення призначенняна воєнний час.

Підчас мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військовихформувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнногочасу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві),зобов''язані з''явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих нимидокументах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженняхвійськових комісарів (військовозобов''язані Служби безпеки України - керівниківорганів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов''язаніОперативно-рятувальної служби цивільного захисту - керівників відповіднихорганів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечуєформування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту).Резервісти зобов''язані з''явитися до військових частин у строки, визначенікомандирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовомурезерві.

Громадянам,які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізаціїзабороняється зміна місця проживання без дозволу уповноваженої посадової особи.

Відповіднодо статті 23 Закону не підлягають призову на військову службу під часмобілізації військовозобов''язані:

заброньованіна період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншимидержавними органами, органами місцевого самоврядування, а також запідприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КабінетомМіністрів України;

визнанівідповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними довійськової служби за станом здоров''я на термін до шести місяців (з наступнимпроходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки,на утриманні яких перебувають п''ять і більше дітей віком до 16 років (такічоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки замісцем проживання);

жінки,на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бутипризвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайнятіпостійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавстваУкраїни, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народнідепутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

іншівійськовозобов''язані або окремі категорії громадян у передбачених законамивипадках.

Правата обов''язки військовозобов''язаних під час проходження зборів та резервістівпід час виконання ними обов''язків служби у військовому резерві встановлюютьсяЗаконом України «Про військовий обов''язок і військову службу», іншиминормативно-правовими актами.

Відповіднодо статті 29 цього Закону призвані на збори військовозобов''язані та резервісти,які виконують обов''язки служби у військовому резерві, забезпечуютьсяматеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом МіністрівУкраїни.

Запризваними на збори військовозобов''язаними на весь період зборів тарезервістами на весь час виконання ними обов''язків служби у військовомурезерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаютьсямісце роботи, а тако/trж займана посада та середня заробітна плата напідприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і формвласності.

Порядокі розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов''язаних тарезервістів визначено  постановоюКабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644.

Виплатасередньої заробітної плати військовозобов''язаним за весь період зборів тарезервістам за час виконання ними обов''язків служби у військовому резервіздійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.

Якщовійськовозобов''язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їхзакінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з днязакінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плативиплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Якщорезервіст захворів під час виконання ним обов''язків служби у військовомурезерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов''язків,за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення термінувиконання цих обов''язків, у разі тимчасової непрацездатності, замістьзаробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатностівідповідно до закону.

Військовозобов''язаним,які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам зчисла непрацюючих на весь термін виконання ними обов''язків служби у військовомурезерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачуєтьсягрошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів,передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборониУкраїни та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до законуздійснюють керівництво військовими формуваннями.

Статтею16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців тачленів їх сімей» передбачена виплата одноразової грошової допомоги у разізагибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності безвстановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов''язаних тарезервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чидля проходження служби у військовому резерві, у розмірі valign=br /, встановленому цимЗаконом.

Правата обов’язки, соціальний та правовий захист військовослужбовців, прийнятих навійськову службу в добровільному порядку (за контрактом)

Порядокпроходження громадянами України військової служби, їх права та обов''язкивизначаються Законом України «Про військовий обов''язок і військову службу»(далі – Закон), відповідними положеннями про проходження військової службигромадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншиминормативtopно-правовими актами.

Навійськову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшлипрофесійно-психологічний відбір і відповідають установленим статтею 20 Закону вимогампроходження військової служби.

Відповіднодо статті 21 Закону громадяни України для виконання обов''язків, пов''язаних ізвзяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, атакож особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатамина медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах),лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначенихобов''язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров''я, іззбереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Перевезеннягромадян, прийнятих на військову службу за контрактом, до місця службиздійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України наутримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчоївлади, які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними військовимиформуваннями, в яких проходять військову службу військовослужбовці.

Порядокпроходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України,питання, пов''язані з проходженням такої служби під час виконання громадянамивійськового обов''язку в запасі, регулюються Положенням про проходженнягромадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженимУказом Президента України від                       10 грудня 2008 року №1153.

Згромадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контрактпро проходження громадянами України військової служби, в якому, серед іншоговизначаються права та обов’язки військовослужбовця, термін дії контракту.

Основнізасади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців тачленів їх сімей визначені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовцівта членів їх сімей».

РозділомІІ зазначеного Закону встановлені права військовослужбовців щодо:

забезпеченнягромадянських прав і свобод

(військовослужбовціберуть участь у референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевихрад таtr інших виборни412td width=х державних органів згідно з Конституцією України);

реалізаціїправа на свободу світогляду і віросповідання

(військовослужбовцівправі сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відкритовисловлювати с/pp style=text-align: justify;td width=вої релігійні або атеїстичні переконання);

недоторканностівійськовослужбовців

(військовослужбовцюгарантується недоторканність особи. Він не може бути арештований інакше, як напідставі судового рішення);

 

виборумісця проживання і виїзду за кордон

(військовослужбовціпри звільненні з військової служби мають право на вибір місця проживання вбудь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до законівта міжнародних договорів, згода на обов''язковість яких надана Верховною РадоюУкраїни);

 

грошовогозабезпечення

(державагарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші видизабезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулюєзакріплення кваліфікованих військових кадрів. До складу грошового забезпеченнявходять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові видигрошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати,винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові видигрошового забезпечення);

продовольчого,речового та іншого забезпечення

(продовольчета речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни,що встановлюються Кабінетом Міністрів України);

службовогочасу і часу відпочинку

(загальнатривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищуватинормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеноїзаконодавством України, за винятком випадків проведення військових навчань, походівкораблів, бойових стрільб та бойового чергування, несення служби в добовомунаряді та інших заходів, пов''язаних із забезпеченням боєготовності військовихчастин, які здійснюються без обмеження загальної тривалості службового часу. Вихідні,святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крімвійськовослужбовців, залучених до виконання службових обов''язків);

правана відпустки

(військовослужбовцям,крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основнівідпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданнямгрошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.Також їм надаються додаткові відпустки у зв''язку з навчанням, творчі відпусткита соціальні відпустки. Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та впорядку, визначених відповідними законами України);

охорониздоров''я та медичної допомоги

(військовослужбовці,військовозобов''язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні)та спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу увійськово-медичних закладах охорони здоров''я. Військовослужбовці щорічнопроходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) тачлени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортнелікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і натуристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно дозаконів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговоюоплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених КабінетомМіністрів України. Таким же правом користуються члени сімейвійськовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходженнtext-align: center;явійськової служби);

 

забезпеченнявійськовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями

(державазабезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням гpнедоторканностівійськовослужбовціврошовоюкомпенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, упорядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСРта іншими нормативно-правовими актами);

прававійськовослужбовців та членів їх сімей на освіту

(військовослужбовцімають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) увійськових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки,перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям,які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу післяздобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяєтьсянавчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби післяпроходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання дляздобуття попередньої вищої освіти);

пенсійногозабезпечення і виплати одноразової грошової допомоги при звільненні звійськової служби

(пенсійнезабезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової службипровадиться відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Військовослужбовцям,крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зіслужби в залежності від підстав звільнення виплачується одноразова грошовадопомога в розмірі від 25 до 50 відсотків місячного грошового забезпечення закожний повний календарний рік служби);

одноразовоїгрошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втратипрацездатності без встановлення інвалідності

(одноразовагрошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцям,військовозобов''язаним та резервістам, які призвані на навчальні (абЯкщорезервіст захворів під час виконання ним обов''язків служби у військовомурезерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов''язків,за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення термінувиконання цих обов''язків, у разі тимчасової непрацездатності, замістьзаробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатностівідповідно до закону. /pоперевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовомурезерві, у розмірі:

500-кратногопрожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разізагибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов''язаного або резервіста;

250-кратногопрожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разівстановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 200-кратного прожитковогомінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановленнявійськовослужбовцю інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму,встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановленнявійськовослужбовцю інвалідності III груп/tdи).

Статтею14 цього Закону встановлено пільги військовослужбовцям та членам їх сімей.

Так,військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:

1)залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі)транспортом:

а)у відрядження;

б)у відпустку в межах України;

в)при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв''язку зпередислокацією військової частини;

г)до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби в межахУкраїни;

2)всіма видами транспорту загального користування міського, приміського таміжміського сполучення (за винятком таксі) - тільки військовослужбовцістрокової військової служби.

Припереведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби абозвільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до новогозалізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншимивидами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистогомайна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуютьсяфактичні витрати, але не більше вартості перев122езення майна в контейнері вагою20 тонн.

Членисімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військовоїслужби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним таавтомобільним (за винятком таксі) транспортом:

1)від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовцяу зв''язку з його переведенням;

2)до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України;

3)при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі(смерті) військовослужбовця - до обраного місця проживання в межах України.

Членисімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв''язкуіз загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право на безоплатне перевезеннядо 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там, детакого виду транспорту немає, - іншими  видами транспорту (за винятком повітряного). Уразі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібноювідправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартостіперевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

Військовослужбовці,які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівнянідо них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли абопропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатногопроїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування(крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання,залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусамиприміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванніміжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортомвідповідно до закону.

Військовослужбовціпри направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, атакож до місця використання відпустки та назад мають право на придбанняпроїзних документів для себе та членів своєї сім''ї на всі види транспорту позачергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у відрядження,користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі напідставі посвідчення про відрядження.

Привиконанні службових обов''язків, пов''язаних з відрядженням в інші населеніпункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовці,крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право напершочергове встановлення квартирного телефону, а також першочерговевстановлення квартирної охоронної сигналізації.

Військовослужбовцістрокової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержуватилисти. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян,призваних на строкову військову службу.

Витрати,пов''язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистогомайна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі)транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців увідрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України,інших утворених відповідно до законів України військових формувань таправоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовціта члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсаціївідповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями,встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовимиактами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особиодночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чикомпенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантіячи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, передбачених законами.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet