Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.09.2009 №650р

Про затвердження  Типового положення  про місцеву галузеву раду підприємців

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» та з метою організації діяльності місцевих галузевих рад на наледиректор ВАТ «Укртекстиль» (за valign=p 396- з питань виробництва та переробки продуктів харчування;ptd width=/td/td valign=td width=/tdtop згодою) жному рів/tdні:
Затвердити Типове положення про місцеву галузеву раду підприємців у м. Запоріжжі (додається).

Секретар ради Ю.В.Каптюх

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
11.09.2009_№ 650р

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про місцеву галузеву раду підприємців

1. Місцева галузева рада підприємців (далі – галузева рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Запорізькій міській раді.
2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією і законtd width= valign=650 valign= p28td width= ами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів У/tdадміністратор торговель td width=/p Ніколаєнко Олександр Віталійович ного дому «Бородинський» (за згодою) tbodyкраїни, рішеннями міської ради та виконавчого /tdpкомітету міської ради, розпорядженнями міськ toptd width= /td/trого голови та td width= /table392 valign=/tdцим Положенням.
3. Основними завданнями галузевої ради є:
1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
2) підготовка в установленому порядку пропозицій щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;
4) розгляд проектів щодо комплексних td width=28p/td valign=table border=18.09.2009 _№_666р_____ /tdта цільових міських програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх виконання;
5) підготовка та подання органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади пропозицій щодо:
формування та реалізації державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;
створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в місті;
розв'язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва;
упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб'єктів господарювання;
6) установлення громадського контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади при розробленні проектів нормативно-правових актів, а також процедур, передбачених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
7) забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.
4. Галузева р 22428hr /ада має право:
1) утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, tr /td p /tdна- p style=укових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експе td width= ртів;
2) одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали, що необхід p p/tdtopні для виконання покладених на неї завдань;
3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенціїРозtbodyпорядження міського голови28;
4) подавати органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади пропозиції з пит valign=topp#xa;ign: center;p220 tr cellspacing= tdань, що належать до її компетенції;
5) брати участь в установленому порядку через своїх представників, визначених відповідною колегією, у проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб органів місцевого/p 0ЗАТВЕРДЖЕНО valign= /tr/p0 - /tablebr / самоврядування, діяльність яких поbr / valign= в'язана з регулюванням підприємницької діяльності;
6) делегувати в установленому порядку своїх представників до складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування, повноваження яких пов'язані з регулюванням підприємницької діяльності.
Галузева рада делегує також своїх представників до складу регіональної галузевої ради підприємців.
5. Галузева рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями підприємців.
6. Склад галузевої ради формується з числа представників p/p398td width=top valign=/tr401ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВАсуб'єктів господарювання, об'єднань підприємців відповідної галузі та у разі необхідності інших галузевих рад.
Персональний склад галузевої ради затверджується розпорядженням міського голови згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.
Склад галузевої ради оновлюється щороку.
7. Галузева рада простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів обирає з числа своїх членів голову, двох його заступників, секретаря, а також своїх представників до складу колегії та регіональної галузевої ради.
8. Члени галузевої ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.28392/tr
9. Основною формою роботи галузевої ради є засідання, що проводяться не рідше одногоp/p /tr br / разу на місяць.
10. Оголошення про день і час проведення /td засідання галузевої ради розміщується у місцевих засобах масової інформації, а також pна офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до дати проведення засідання.
11. Галузева рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.
12. Рішення галузевої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.
13. Галузева рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.
14. Рішення галузевої ради мають рекомендаційний характер.
15. Галузева рада має бланк із своїм найменуванням.
16. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи галузевої ради здійснюється Представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області.

Керуючий справами
виконкому ради
Є.О.Семенков   
   

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet