Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради.
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою : в Міський голова ул. Зелінського, б. 3, телефон 224-52-30, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

 

table border= v 1.4.      У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ         

 

   ПРОЕКТ

 

Про створення комісії по визначен-
ню та відшкодуванню збитків влас-
ників  землі  та  землекористувачів

 

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284 «Проtop порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Цивільним Кодексом України,  Запорізьtopка міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів.
2.  Затвердити склад комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів (додаток 1).
3. Затвердити положення про комісію по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів (додаток 2).
4. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.12.2005 №489/142 вважати таким, що втратило чинність.
5. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
5. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну комісію міської ради br /з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                    p style=                       О.Ч. Сін

 

                                                                                  Додаток 1
до рішення міської ради
__________№_______

Склад комісії
по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачіtext-align: center;pв

 

Гладченко С.М.

 

Члени комісії:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради, голова комісії;

Севальнєв А.І. - начальник Головbr /н регуляторного актаого управління Держсанепідслужби у Запорізькій області, головний державний санітарний лікар Запорізької області (за згодою, у випадках погіршення якості грунтового покриву та інших корисних якостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників або приведення їх у непридатний для використання стан);

Бройде І.Л. - начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області (за згодою, у випадках погЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДАtd width=іршення якості грунтового покриву та інших корисних 2.12.7 Забезпечувати виконання вимог щодо заборони продажу напоїв у скляній тарі.text-align: center;/pp style=Строк підготовки проектуякостей сільськогосподарських угідь, лісових земtable/p valign= border=ель та чагарників або приведення їх у непридатний для використання стан);

Стродумов С.О. - начальник Державної інспекції сільського господарства Запорізької області (за згодою);

Малиш В.І. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директор департаменту фінансової та бюджетної політики

Яшина О.Б. - заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради

Сколибог Ю.О. - начальник управління з питань земельних відносин міської ради
Представник власника земbr /лі (землекористувача), якому заподіяно збитки.
Представник особи, яка має відшкодувати збитки.

Секретар міської ради                                                                                            Р.О. Таран

                                                                        Додаток 2
до рішення міської ради
__________№_______

 

Положення
про комісію по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів

Положення розроблене на підставі Земельного кодексу України та порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затp style=text-align: center;вердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284.
1. Комісія визначає розміри збитків власників землі та землекористувачів, спричинених випадками, передбаченими ст.156 Земельного кодексу України, а саме:
щодо земель сільськогосподарського призначення та лісового фонду:
- вилучення (викуп) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом;
- тимчасове зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших видів використання;
- погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних якостей br / угідь, лісових земель та чагарників;
- приведення угідь,p лісових торгове місце – площа, відведена в установленому порядку для здійснення діяльності з продажу товарів, надання послуг на ярмарках та  масових заходах; земель та чагарників у непридатний для використання стан;
Щодо земель всіх категорій:
- встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;
- неbr / Представник власника землі (землекористувача), якому заподіяно збитки.доодержання доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок внаслідок їх зайняття іншими особами.
2. Клопотання щодо призначення комісії та визначення розм valign=p style=іру збитків подається власником землі або землекористувачем, якому заподіяно збитки або особою, діяльність якої спричиняє збитки, до виконавчого комітеtd width=br /ту Запорізької міської ради.
3. Виконавчий комітет Запорізької міської ради напtext-align: center;равляє клопотання до управління з питань земельних відносин міської ради, яке визначає підстави та матеріали визначення збитків і забезпечує їх передачу разом із клопотанням на розгляд комісії.
4. Засідання комісії призначається головpstrongою комісії не пізніше 15 календарних днів до засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради за поданням управління з питань земельних відносин міської ради.
td width=5. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відповідної вартості).
6. Розмір збитків включає:
- вартість житлових будинків, виробничих/strongtext-align: justify; та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;
- вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;
- в/tbodyартість лісових і дерево-чагарникових насаджень;
- вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, про РІШЕННЯ /pтиерозійних споруд;
- понесені витрати на поліпшення stron/strongbr / cellpadding=gbr //tdякості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (pКеруючий справами оранка/strongnbsp;, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;
- інші збитки власників землі та землекористувачів, в тому числі орендарів, включаючи і недоодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
7. Результати роботи комісії оформляються актами. Акти затверджуються рішеннями виконавчого комітету Запорізької міської ради.
8. Збитки відшкодовуються не пізніше одного місяця після затвердження акту комісії, а при вилученні (викупі) земельної ділянки – у двомісячний термін після прийняття Запорізькою міською радою рішення про вилучення (викуп) земельної ділянки до одержання правовстановлюючого д/ptrокумента на земельну ділянку.
9. Збитки відшкодовуються власникам  землі та землекористувачам фізичними та юридичними особами, на користь яких вилучаються ділянки або діяльність яких спричиняє випадки, наведені у п.1 положення, за рахунок власних коштів.

 

Секретар міської ради                  /ptop valign=                                                              Р.О.Таран

 


Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про створення комp style=48ісії по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів»

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення Запорізької міської ради «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів» та складено відповідно до ст. 8 Закону України "Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акСтрок підготовки проектут на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб''єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв''язаp style=text-align:table border= center; valign=ти шляхом  регулювання.
Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284.
Даний проект рішення передбачає створення Комісії у м. Запоріжжя та проходження документів стосовно відшкодування збитків у Запорізькій міській раді та її виконавчому комітеті.
Проект рішення передбачає порядок нарахування та сплати землекористувачам та власникам землі збитків, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості грунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

2. Визначення цілей державного регулювання та обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі            Дане рішення визначає механізм розміщення на території об’єктів благоустрою пересувних тимчасових споруд, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг під час проведення ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів.  td width=Департамент комунальної власності та приватизації міської ради Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради. прийняття регуляторного акту.
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста;
- додержання прав власників землі та землекористувачів;
- виконання вимог законодавства України
  3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.
В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:
- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).
- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.
Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від поставлених цілей./ptd width=
На загальнодержавному рівні заходи з вирішення проблем визначених в п.1 окреслені в Постанові Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власників землі та землекористувачів», але досягнення цілей регулювання найбільш ефективно можливо саме закріпленням даного порядку у нормативно-правовому акті на місцевому рівні.

4. Обґрунтуван 3.3. Контроль за дотриманням учасниками ярмаtd width=рку чи масового заходу умов, визначених п. 2.11. – 2.13. цього Порядку здійснюється розпорядниками заходу, інспекцією з благоустрою м. Запоріжжя та іншими державними та контролюючими органами, в межах їх по/trвноважень. pbr /ня, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомо проектів регуляторних актів на 2013 рікtext-align: justify;гою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
Вирішення проблем окреслених у п.1 потребує регулювання та не можеbr / бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаbr //pслідок дії регуляторного акту.
В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економі/ppчні вигоди а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

Суб’єкт 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Позитивний імідж; можливість забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок; виконання вимог чинного законодавства.

- відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни, населення

Обізнаність з обов’язками землевласників та землекористувачів. cellspacing=Можливість реалізації наданих законодавством прав по відшкодуванню збитків у випадку їх завдання.

- відсутні

Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв''язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствамp style=1.Визначення - вартість житлових будинків, виробничих/strongtext-align: justify; та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво; проблеми, яку передбачається розв''язаp style=text-align: center; valign=ти шляхом  регулювання.и, установами,організаціями та громадянами, які їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів Комісій а при вилученні (викупі) земельних ділянок – після прийняття міською радою /pрішення про вилучення земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку.
Клопотання щодо призначення Комісії та визначення розміру збитків подається власником землі або землекористувачем, якому заподіяні збитки,або особою, діяльність якої спричиняє збитки, до виконавчого комітету Запорізької міської ради.
7.  Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та державОбізнаність з обов’язками землевласників та землекористувачів. cellspacing=Можливість реалізації наданих законодавством прав по відшкодуванню збитків у випадку їх завдання. и.
Досягнення запропо/p valign=нованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:/strong
- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регулятtext-align: center;td width=орного акту.
Вплення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначено Постано/tbodyвою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284. ив зовнішніх фактор/tdbr /text-align: justify;ів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин.

9. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акту нtext-align: justify;еобмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

10.Визначення показників результативності цього регуляторного акту.
Основними показниками результативності запропонованогtoptopо регуляторного акту будуть:
- кількість засідань Комісій;
- рівень інформованості – очікується н/p/tr Представник власника земbr /лі (землекористувача), якому заподіяно збитки.а рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті міської ради та її виконавчого комітету

11. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичpДодаток 144Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:ного відстеження рез168ультативності регуляторного акту.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                                   С.М. Гладченко

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet