Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 28.11.2013

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е  П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про продаж на аукціоні об’єкта права комунальної власності м.Запоріжжя

 

Назва об’єкта приватизації: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 69114, м.Запоріжжя, вул. Задніпровськ /tdа, буд. 23 (Хортицький район).
Балансоутримувач: Міське комунальне підприємство «ОСНОВАНІЄ» (69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, td width=312 буд. 29а, код за ЄДРПОУ 20485152).
Відомості про об’єкт та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: Об’ єкт розташовано у Хортицькому районі м. Запоріжжя, в зоні існуючої житлової забудови. Зона розташування – границя серединної та пер/pp pиферійної зон Хортицького району та периферійна зона міста. Багатоквартирний дев’ятиповерховий житловий будинок № 23 розташований в кварт альній забудові, обмеженій вулицями Задніпровська, Гудименка та Новгородська. В будинку знаходяться: магазин «Клівер» та по ім. Т.Г.Шевченка на вул. Героїв Сталінградуtop,11штове відділення. Рік введення в експлуатацію будинку – 1982. Об’єкт приватизації – нежитлове приміщення першого поверху площею 54,6 кв.м має два окремі входи – виходи з вулиці, які розташовані з обох сторін житлового будинку. Інженерне обладнання: центp style= pральне опалення, водопровід, каналізація та електроосвітлення. Приміщення знаходиться в доброму стані, але оздоблення забруднене та потребує косметичного ремонту. Об’єкт вільний від оренди. Земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, по функціональному призначенню відноситься до земель змішаного використання, знаходиться в зоні пішоходної доступності до міського транспорту. Земельна ділянка окремо підtext-align: right; об’єкт не виділена.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ: 111654,00 грн. (сто одинадцять тисяч шістсот п’ятдесят чотири гривні 00 копійок).
Сума ПДВ: 22330,80 грн. (двадцять дві тисячі триста тридцять гривень 80 копійок)
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ: 133984,80 грн. (сто тридцять три тисячі дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 80 копійок).
Грошовий внесок (10% початкової ціни продажу): 13398,48 грн. (триbr /topнадцять тисяч триста дев’яносто вісім гривень 48td width= копійок) без ПДВ.

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

Профіль подальшого  використання об’єкта приватизації (під житлове, громадське або торгівельно–побутове призначення) з урахуванням вимог нормативно-правових актів з цього приводу.
Протягом семи банківських днів від дати нотаріального посвідчення Договору купівлі – продажу (надалі – Договір):/p
відшкодувати безготівкptd width=ово суб’єкту оціночної діяльності витрати, пов’язані з проведенням ним незалежної оцінки об’єкта приватизації у розмірі 1400,00 грн. (одна тисяча чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ;
відшкодувати безготівково суб’єкту оціночної діяльності витрати, пов’язані з проведенням ним рецензування звіту з незалежної оцінки об’єкта приватизації у розмірі 450,00 грн. (чотири/tdtoptop ста п’ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.
На протязі одного місяця від дати нотаріального посвідчення Договору відшкодувати Органу приватизації Опис та адреса об’єкта права комунальної власності (приміщен/p 2/pня, частина приміщення, будівля, площа)витрати, пов’язані з організацією та проведенням аукціону (оприлюднення,td width=topbr /top послуги ліцитатора). На протязі одного місяця від дати підписання акту передачі об’єкта приватизації:
звернутись письмово до балансоутримувача будинку, в якому знаходиться об`єкт приватизації, щодо укладання угоди про спільне користування будинком та прибудинковою територією, про що письмово повідомити Орган приватизації у п’ятиденний строк з дати звернення. Передбачити в угоді, у разі необхідності, цілодобовий доступ робітників відповідних служб до комунальних мереж будинку, що розташовані в об’єкті приватизації;
здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно об’єкта приватизації у порядку, визначе468td width=ному чинним законодавством.
На протязі трьох місяців від дати підписання акту передачі об’єкта приватизації звернутис/pь до відповідних служб щодо укладання договорів на комунальне обслуговування об’єкта приватизації.
На протязі п’яти років від p/p дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору:
здійснювати капітальний ремонт чи реконструкцію приватизованого об’єкта відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної дія льності» та Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жилого-комунальногtbody о господарства України від 07.07.2011 № 109;
виконувати заходи щодо благоустрою, озеленення та освітлення прилеглої до об’єкта приватизації території відповідно до санітарно – технічних норм та вимог Положення про благоустрій територій та забезпечення чистоти і порядку у м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізьtd width=/pкої міської ради від 22.06.2011 № 41;
забезпечувати функціонування об’єкта приватизації з додержанням норм діючого законодавства Укрbr /аїни з питань охорони навколишнього середовиtop300/tdща, дотримуватись чинного законодавства з питань громадського порядку і тиші;
допускати працівників Органу приватизації на об’єкт з метою перевірки виконання зобов’язань за Договором. Надавати за вимого43 ю Органу приватизації необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання Покупцем умов Договору;
у разі передачі об`єкт 198а приватизації (або його частини) в оренду письмово повідомити про це valign= vtd width= valign=align=Орган приватизації не пізніше 15 /p104(п’ятнадцяти) календарних днів д cellspacing= о дати здійснення факту передачі в оренду. Передбачити у договорі оренди виконання орендарем зобов`язань, встановлених цим Договором, тbr / 43top strongа неви/tr br / top valign=конаних Покупцем на момент здійснення такої передачі.
Зобов’язання покупця, передбаче2000,00 грн.ні Договором, зберігают/pь свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії зобов’язань, визначених цим Договором.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) в період чинності умов цього Договору здійснюється виключно за погодженням з Органом приватизації та можливе лише із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за ї valign= х невиконання, визначених законодавством та цим Договором, прав та обов’язків Покупця згідно з чинним зtd width=p аконодавством України.
Подальше відчуження та перед/pbr /Запорозька Січ/p ача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) можливі лише після сплати ним ціни продажу об`єкта приватизації,  виконання всіх грошових зобtop valign=/td/pЗапорозька Сі чов’язань за Договором.
Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями,9br / що визначені у Договорі купівлі-продажу такого об’єктptd width=а, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, - державbr /ній реєстрації.
У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права вл асності на об’єкт подати Органу п/td 28риватизац/p valign=td width=tr ії копії документів, що підтверджують його право власності.
Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є піtrtd/p108td width=/tr valign=66 width=/p/p108/tr valign=td width=66дставою для визнання пра108вочинів щодо такого відчуження недійсними.
Покупець зобов`язаний внести кошти за придбаний об`єкт приватизації, що складають ціну продажу з урахуванням ПДВ, пtop ротягом 30-ти календарних днів з дати нотаріального посвідчення Договору.
У разі несплати ціни продажу об’є/p кта приватизації в межах зазначеного строку, Покупець протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів спл/p \ачує на користь Органу приватизації ціну продажу та неустойку в розмірі 20 відсо тків ціни /p продажу об’єкта. valign=108/tdtd width=p style=
У разі, якщо Покупець не сплатить ціну продажу об’єкта приватизації та неустойку valign=p у розмірі, строк та порядку, визначених Договором, Договір підлягає розірванню згідно з  чинним законодавством.
toptd width=top/p У разі, якщо Покупець в установлений Договором строк не прийняв об’єкт приватизації, Орган приватизації може порушити питання про розірвання Договору і вимагати відшкодування збитків, понесених ним в /pbr /наслідок розірвання Договору (витрати Органу приватизації на підготовку об’єкта приватизації до продажу) за рішенням су p/tdду.
За недопущення представників Органу приватизації, протидію чи перешкодження проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на Покупця, topякий став власником об`єкта приватизації, накладається штраф у розмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке порушення.
За невиконання інших зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) неоподатковуваних мінімумів доходів гbr /ромадян за кожне порушення.
У разі порушення термінів виконання вищевказаних зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 5 (п'яти) неоподатковуваних мінімумів доходів грp104 05.12.2013br /омадян td width= за кожне порушення.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за Договором.
Зp br /міни та доповнення до договору купівлі-продажу об’єкта  приватизації вносяться відпов ідно до вимог чинного законодавства України з питань приватизації.
У ціну прод/tr valign=ажу об’єкта включаються витрати органу приватизації на підготовку об’єкта до продажу.
Учасник аукціону, визнаний переможцем, який відмовився від підписання протоколу аукціону (якщо це підтверджено відповідним документом, підписаним трьома незацікавленими особами) або укладання д/p300Оприлюднено у газеті text-align: justify;оговору купівлі-продажу на об’єкт приватизації, відшкодовує Органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу і проведення аукціону. При цьому, грошові кошти td width=Балансоутримувачу розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, у цьому випадку йому не повертаються та не зараховуються при визначенні та сплаті суми витрат органу приватизації на підготовку об’єкта до продажу.
Переможець аукціону протягом 5-ти календарних днів від дати затвердження органом приватизації результатів аукціону повинен підписати та нотаріаль/pно посвідчити договір купівлі-продажу на придбаний об’єкт. цільове використання43 Всі витрати, пов’язані з укладанням цього договору, бере на себе Покупецpь.

Додаткова інформація для покупців.

Юридичні та фізичні особи подають заяву на участь в аукціоні за встановленою законодавством України формою з відповідним пакетом документів. Ознайомитись з об’єктом пp style=td width= риватизації можна в робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцем valign=його розташ66ування, час озtd width= найомлення з об’єктом узгоджується додатково з Органом приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок: у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян України – 17,00 грн. без ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажуОприлюднено у газеті td width= об’єкта повертаються всім учасникам аукціону, які не стали переможцями, в 10-ти денний термін після його проведення. Переможцю аукціону зазначені грошові кошти зараховуються в ціну продажу об’єкта.
У випадках перерахування грошових коштів через банківські установи, комісійний збір сплачується платником.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. перераховується на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУ ДСКУ в Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта перераховуються на рахунок Органу приватизації № 37323005004293 в ГУ ДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.
До початку проведення аукціону кожний його учасник повинен пройти реєстрацію та ознайомитися з правилами провед з - частини приміщення №2 третього поверху (кімната №124)відсутністю43ення аукціону.
Фізична та юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник аукціону, повинна мати при сp 7 обі:
документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
заяву на участь в аукціоні, зареєстровану в Органі приватизації.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення торгів з 10-00 до 10-45.
На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату у розмірі 12,00 грн. з ПДВ на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУ ДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068. Оригінал підтверджувального платіжного документу повинні мати при собі.
Переможцем аукціону стає покупець орендиbr / ppbr /p style=, що запропонував у ходp style=text-align: right;і торгів найвищу ціну. Заяви на участь в аукціоні подавати до департа орендиbr / /tr менту комунальної власності та приватизації З1trtop valign=trtopапорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. № 105, щоденно з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 16-00, у п’ятницю з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 15-00, крім вихідних днів.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до початку аукціону) – 10 січня 2014 року.
Аукціон відбудеться 14 січня 2014 року об 11-тій годині за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 41 (торгівельна зала Запорізької товарної біржи "Гілея").
Консультації з питань проведення аукціону та подання заяв на участь в аукціоні можна отримати у відділі з питань приватизації управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.60-б, каб. № 412 або за телефонами 213-24-95; 213-24-98.

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСbr /td width= td width=br /ТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet