Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206                                                                                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
 
Дата і час проведення:                                                     10.03.2016 о 16-00
 
Місце проведення:                                                    Запорізька міська рада, велика зала
 
 
Питання для розгляду
 
 1. Обрання голови установчих зборів.
 2. Обрання секретаря установчих зборів.
 3. Обрання лічильної комісії установчих зборів.
 4. Про затвердження порядку денного установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради.
 5. Про регламент установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради.
 6. Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2011-2015 р.р.
 7. Про визначення кількісного складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.
 8. Про порядок обрання членів Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.
 9. Визначення дати першого засідання новообраної Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.
 10. Різне. 

До уваги громадськості!

10.03.2016 року о 16.00 годині у великій залі Запорізької міської ради відбудеться установчі збори для обрання нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Початок реєстрації учасників о 15.00 годині.


ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
 
1. Громадська рада при виконавчому комітеті Запорізької міської ради є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в місцевому самоврядуванні, здійснення громадського контролю в межах територіальної громади, налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації рішень органів місцевого самоврядування.
 
2. Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Статут територіальної громади м. Запоріжжя, а також цим Положенням та своїми рішеннями.
 
Положення про громадську раду погоджується з виконавчим комітетом Запорізької міської ради та схвалюється на його засіданні.
 
3. Основними завданнями Громадської ради є:
створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в місцевому самоврядуванні;
здійснення громадського  контролю   за   діяльністю   органів місцевого самоврядування;
сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, рішень органів місцевого самоврядува
сприяння ефективній співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю у реалізації державної політики та розбудові місцевого самоврядування.
 
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
 
1) готує та подає виконавчому комітету Запорізької міської ради (ділі – МВК) пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та  подає МВК пропозиції щодо  рганізації консультацій з громадськістю;
3) подає МВК обов'язкові для  розгляду  пропозиції  щодо підготовки  проектів ріщень з питань формування та реалізації державної політики та розбудови місцевого самоврядування, удосконалення роботи МВК;
4) проводить відповідно до законодавства   громадську експертизу  та  громадську  антикорупційну   експертизу   проектів рішень;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням МВК пропозицій та зауважень громадськості,  а  також  дотриманням  ним нормативно-правових актів,  спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті  рішення та їх виконання на  офіційному порталі Запорізької міської влади та в інший прийнятний спосіб;
7) збирає,  узагальнює  та  подає   МВК   інформацію   про пропозиції  громадських  організацій  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці: територіальної громади;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
 
5. Громадська рада має право:
 
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних  і  наукових  організацій,  підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників),  а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати  від МВК проекти рішкнь питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, або становлять громадський інтерес.
6) брати участь у розробці міських програм та проектів рішень МВК;
7) організовувати та проводити громадські заходи згідно з чинним законодавством;
8) розглядати ініші питання, що мають важливе суспільне значення.
 
Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений МВК.
 
6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських,  релігійних,  благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об'єднань,  творчих спілок,  асоціацій,  організацій роботодавців,  недержавних засобів  масової  інформації  та  інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України   (далі   -    інститути    громадянського суспільства).
 
7. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за  кандидатури,  які  добровільно заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
 
Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами.
 
Строк повноважень складу громадської ради - два роки.
 
До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства.
 
Членство в громадській раді є індивідуальним.
 
8. Для  формування  складу  громадської  ради  орган  утворює ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  за   участю інститутів громадянського суспільства.
 
Якщо при  органі вже утворена громадська рада,  то не пізніше ніж за 60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень  вона утворює  ініціативну  робочу  групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
 
До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої громадської ради,  та органу,  при якому утворюється громадська рада.
 
Не пізніше   ніж   за   30  календарних  днів  до  проведення установчих зборів орган  в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи.
 
Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
 
До заяви додаються:
рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);
біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства;
копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
 
За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового  складу  громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   орган повідомляє  на  своєму  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
 
Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається    голова    зборів,    секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  громадської ради,   що   діяла  при  органі  виконавчої  влади  до  проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
 
Протокол установчих зборів,  відомості про склад  громадської ради  орган  оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
 
9. Орган  затверджує  склад  громадської  ради  на   підставі протоколу установчих зборів.
 
10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі рішення громадської ради у разі:
систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами,   про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в громадській раді;
скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом громадської ради відповідної заяви.
 
11. Громадську  раду  очолює голова,  який обирається з числа членів  ради  на  її   першому   засіданні   шляхом   рейтингового голосування.
 
Голова громадської  ради  має  заступників,  які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
 
Головою громадської ради не може  бути  обрано  посадову  або службову особу органу державної влади.
 
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у  раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.
12. Голова громадської ради:
 
організовує діяльність громадської ради;
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
підписує документи від імені громадської ради;
представляє громадську  раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів  України,  центральними  і місцевими органами виконавчої влади,  об'єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях колегії органу.
 
13. Функції   секретаря   громадської  ради  може  виконувати працівник  структурного  підрозділу  у  зв'язках  з  громадськістю органу, який не є членом громадської ради.
 
14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
 
Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів.
 
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
 
У засіданнях  громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.
 
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
 
15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду органом.
 
Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
 
16. Громадська  рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення  в  обов'язковому  порядку  в  спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
 
17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.
 
18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.
 

Протокол №2
засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
 
 
Дата і час проведення:                                          12.02.2016 о 16-00
 
Місце проведення:                                                  приміщення Громадської ради
                                                                           1-ий поверх Запорізькоїміської ради
 
Присутні:                                                              8 членів ініціативної групи з 15
 
 
1 питання порядку денного. Про розгляд та прийом документів від громадських організацій, поданих до 12.02.2016 року включно.
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Колорит».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Колорит».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Я люблю Запоріжжя».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Я люблю Запоріжжя».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжна юнацька школа стрілкової майстерності і патріотичного виховання».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжна юнацька школа стрілкової майстерності і патріотичного виховання».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією ПАТ «Запоріжтрансформатор».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією ПАТ «Запоріжтрансформатор».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ЗМОДСББ «Наше житло».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ЗМОДСББ «Наше житло».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр здорової молоді».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр здорової молоді».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Громадський захист та просвіта».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Громадський захист та просвіта».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька справа».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька справа».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською організацією Української спілки ветеранів Афганістану.
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською організацією Української спілки ветеранів Афганістану.
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською екологічною молодіжною громадською організацією «Еколюд».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською екологічною молодіжною громадською організацією «Еколюд».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою благодійною організацією «Благодійний фонд «Дельфін».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою благодійною організацією «Благодійний фонд «Дельфін».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Клуб Ермітаж».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Клуб Ермітаж».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Волонтерський центр Запоріжжя».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Волонтерський центр Запоріжжя».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська організація ветеранів Чехословаччини».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська організація ветеранів Чехословаччини».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Фонд сприяння обороні Запорізької області».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Фонд сприяння обороні Запорізької області».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз органів самоорганізації населення Запоріжжя».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз органів самоорганізації населення Запоріжжя».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Благодійний фонд «Голос серця».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Благодійний фонд «Голос серця».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький антитерористичний центр».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький антитерористичний центр».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька скала».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька скала».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр екологічної культури у Запоріжжі».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр екологічної культури у Запоріжжі».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Асоціація зовнішньої реклами України».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Асоціація зовнішньої реклами України».
 
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією учасників миротворчих операцій «Миротворець».
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією учасників миротворчих операцій «Миротворець».
 
2 питання порядку денного. Про дату наступного засідання ініціативної групи.
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання 19.02.2016 на 16-00.
Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: провести наступне засідання 19.02.2016 на 16-00.
 
О 17-00 Акула К.Ю. закрила засідання.
 
Голова ініціативної групи                                                              К.Ю. Акула
Секретар засідання                                                                        В.В. Бороненков

ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

Установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради відбудуться 10 березня 2016 року. Початок установчих зборів о 16-00. Місце проведення установчих зборів велика зала Запорізького міської ради.
Новий склад Громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені громадськими об’єднаннями. Кількісний склад Громадської ради буде визначено установчими зборами на час каденції депутатів Запорізької міської ради та виконавчого комітету.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної організації.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву у рекомендованій формі, підписану головою громадської організації та посвідчену печаткою (у разі наявності).
До заяви додаються:
- рішення керівника громадської організації про делегування представника для участі в установчих зборах та у виборах до Громадської ради, засвідчене, у разі наявності, печаткою (лист делегування);
- копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації (свідоцтво про реєстрацію, лист про легалізацію шляхом повідомлення та наказ про внесення до Державного реєстру, витяг з Державного реєстру);
- біографічна довідка делегованого представника громадської організації, профспілки;
- інформація про результати діяльності громадської організації протягом 2014-2015 років.
Документи подаються керівником організації або делегованим представником особисто
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

Зразки документів для участі в установчих зборах розміщено на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua), сторінка «Громадська рада», розділ «Ініціативна група 2016».
Документи приймаються ініціативною групою за адресою пр. Леніна,   б. 206, 1-ий поверх, приймальня Громадської ради з 18 січня 2016 до 29 лютого 2016 (включно) за таким графіком:

 • понеділок, середа з 10-00 по 12-00;
 • вівторок, четвер з 15-00 по 17-00.

Телефони для довідок:
233-11-90 Бороненков Віктор Всеволодович – секретар ініціативної групи;

e-meil: ig.gr.zp2016@gmail.com


Зразки документів для участі в установчих зборах
Зразки документів для участі в установчих зборах

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet