Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регулятивного акту

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 81 «Про затвердження Положення про порядок проведення  конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя».
Назва виконавця заходів з відстеження: виконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.
Цілі прийняття регуляторного акту: метою здійснення державного регулювання є вдоскона Рішення міської ради topлення адміністративних відносин між органаtop valign=/p/strongми місцевого самоврядування м.Запоріжжя та суб’єктами господарської діяльності, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі на право оренди об’єктів права комунальної власності. Забе/pзпечення рівності прав всіх конкурсантів, гарантію прийняття конкурсною комісією неупереджених, справедливих рішень щодо визначення переможця конкурсу, забезпечення неможливості будь-якого тиску на конкурсантів або членів комісії.
Зобов’язання переможця конкурсу, які були ним запропоновані, включаються до умов договору оренди.
Крім того, даний механізм захищатиме інтереси та права територіальної громади міста, як власника об’єкта, в частині можливості скасувати результати конкурсу в разі невиконання переможцем конкурсу взятих на себе зобов’язань.
Строк виконання заходів обстеження: регуляторний акт приймається без визначення строку його дії.
Тип вpідстеження: дане відстеження є базовим.
Методи одержання результатів відстеження: для одержання базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: дані про результативність отримуються департаментом комунальної власності та приватизації шляхом накопичення інформації як організатора конкурсу.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту: значення показників результативності даного акту буде оцінюватись за кількісними та якісними показниками, а саме: кількістю об’єктів, переданих в оренду на конкурсних підставах; прозорістю проведення конкурсів, в тому числі наявністю фактів оскарження результатів конкурсів; за тенденцією зростання надходжень до бюджету міста на підставі даних департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради.
Результативність цього регуляторного акту посилить відповідальність за дотриманням вимог чинного законодавства України.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: результати реалізації регуляторного акту:
впорядковані, чітко визначені правила здійснення адміністративних відносин між конкурсантами та органами місцевого самоврядування;
неупередженість та справедливість прийнятих рішень щодо визнpачення переможця конкурсу;
отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету м.Запоріжжя для реалізації програм соціально-культурного розвитку міста;

 

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                                        В.Г Еделєв

 

Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 22.01.2013

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»

Відповідно до порядку оприлюднення регуляторних актів, згідно статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики valign=/p valign=br /у сфері господарської діяльності» будуть оприлюднені у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному сайті Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua):
проект регуляторного акта – ріш p style=ення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»;
аналіз впливу регуляторного акта  - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»;
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міськ ої ради (вул.Зелінського,3, каб.208, тел. 233-33-32) на протязі одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акту.

ПРОЕКТ


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
шостого скликання
________________сесія
Р І Ш Е Н Н Я
м. Запоріжжя
 
 

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності  на території міста Запоріжжя

 

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя, комплексного упорядкування  розмbr //strongіщення тимчbr //strong/pасових споруд на території міста, встановлення контролю та нагляду за їх розміщенням, Тип відстеження:/p/pзабезпечення належного благоустрою міста, захисту інpтересів територіальної громади та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального  розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщенняtext-align: justify;td width=/ptext-align: center; тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Правилами благоустрою території міста Запоріжжя, Запорізька міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   Порядок  розміщення тимчасових   споруд   для     провадження підприємницької діяльності  на території міста Запоріжжі (додаток 1).
3.  Контроль  за  виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.)

 

Міський голова                                                                                                О.Ч.Сін

Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконаtrння вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері br 104 5. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Запорозька Січ»./text-align: justify; господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160/ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в містіПро порядок відведення місць  для розміщення засобів пере- Запоріжжі».

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається 3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема – на викоtext-align: right;/pнання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівниц valign=тва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 виконавчим органам міської ради надано повноваження затверджувати комплексну схему розміщення тимчасових споруд на території населеного пункту. На сьогоднішній день, на території міста Запоріжжя залишаються не визначенні місця розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

1.1. Причини та умови виникнення проблеми:

На сьогоднішній день в м. Запоріжжя відсутній нормативно - правовий акт, яким визначаються місця розташування ТС з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навкоp лишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою. Відсутність даного комплексної схеми стало передумовою ускладнення реалізації з боку суб’єктів господарювання права на розміщенн Відстеження результативності цього акту буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин.я тимчасових споруд на території міста Запоріжжя. В свою чергу, зважаючи на пbr /осилення тенденції встановлення тимчасових споруд у місті Запоріжжі та з метою впорядкування розміщення існуючих ТС, це 30.01.2013                                                                                   Строк виконання відстеження  26.12.2012-25.01.2013.               № 32/tdє гострою проблемою і потребує негайного вирішення.
У зв’язку з цим, було розроблено відповідний регуляторний акт.

1.2 Суб’єкти, на яких проблема справляє негативн підставі даних департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо сум надходжень від сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (вул.Зелінсьpкого,3, каб.208, тел. 233-33-32) на протязі одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акту.ий вплив:

• суб’єкти господарювання, у зв’язку з неможливістю реалізації права на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
• громада міста, у зв''язку з недопущенням порушень їх прав та закtext-align: justify;онних інтересів пов’язаних із розміщенням тимчасових споруд на території міста.
• органи місцевого самоврядування, у зв’язку з неможливістю видавати паспорти прив’язки тимчасових споруд без затвердженої комплексної схеми.

2. Цілі державного регулювання:

Основною метою даного регулювання є виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження РІШЕННЯ підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, забезпечення урахуванням вимог будівель/pних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини під час розташування ти 3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади. 4. Розділи II та III Положення про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, затвердженого рішенням міської ради від 22.06.2011 № 49 «Про порядок розміщення на території м. Запtext-align: justify;Заступник міського головиp style=оріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення» вважати такими, що втратили чинність.text-align: left;мчасових споруд на території міста Запоріжжя.

Цілями рег/strongbr /улювання є:

• забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
• забезпечення права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруду;
• дотримання передбачених законодавством норм та правил;
• встановлення вимог до утримання ТС, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територ/strongій;

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження нинішнього стану

Відсутній норp style=мативно – правовий акт, що заp style=безпечить дотримання 26.01.2013text-align: justify; передбачених законодавством норм та правил при вирішенні питання розміщення тимчасових споруд

Немає прозорості в діях щодо розміщення тимчасових споруд

 

Проблеми, зазначені у п.1 даного аналізу не вирішуються

Ущемлення громадських та приватних інтересів

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Відповідає потребам у вирішенtd width=/strongні проблем у цілому

Чіткий порядок реалізації прав фізичних та юридичних осіб

Упорядковує відносини у сфері розміщення тимчасових споруд на території міста

Забезпечує урахування громадських та приватних інтересів

4. Механізми і заходи, trstrongякі забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

• розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та /tablepраціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини;
• опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території міста Запоріжжя;
• врахування винесених з боку мешканців міста Запоріжжя пропозицій та зауважень.

Ефективність способів досягнення цілей:

• запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання:
• діяльність здійснюється у відповідності до чинного законодавства;
• врахування архітектурно – технічних вимог при вирішенні питання розміщення тимчасових споруд;
• зменшення кількості комісійних інстанцій щодо розгляду даних п Рішення міської ради p style=итань.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

• підвищення умов обслbr /уговування мешканців міста, що зумовить зростання зовнішньої громадської активності;
• перерозподіл видів об’єктів цивільного призначення, що забезпечує упорядкування громадської забудови на території міста.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Акт заtd width=безпечує встановлення спрощеної процедуру регулювання. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатній.

Ефективне впровадження методології проекту рішень забезпечить /strongtext-align: left; прозорість дозвільних процедур у сфері розташування тимчасовихp style= споруд для зЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДАдійснення підприємницької діяльності.

Періодичність здійсненtext-align: center;/pня державного контролю та нагляду за додержанням вимог ак0 valign=та: згідно з планами перевірок відповідних контролюючих органів або на підставі звернень фізичних та юридичних осіб.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із 180/strongРегулюва p аналіз впливу регуляторного акта  - рішення Запоbr //pрізьк/pої міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території br //pм. Запоріжжя»;ння побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:p style= застосування методу аналізу вигод та витрат.
ОпиУпорядковує відносини у сфері розміщення тимчасових споруд на території містас прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

• Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу
• Створення умов для забезпечення участі громади у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування
• Підвищення іміджу місцевої влади

Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за strongдотриманням вимог регуляторного акту

Суб’єкти підприємницької діяльності

• /pДосягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу
• Спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру
• Реалізації з боку суб’єктів господарювання прав щодо розміщення тимчасових споруд для здійсненням підприємницької діяльності

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні

Територіальна громада міста

• Створення прозорих механізмів регулювання
• Покращення умов обслуговування мешканців міста.
• Одержання якісних послуг

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні

7. Обґрунтstrongtd width=ування строку дії регуляторного акту.

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов''язковим до застосування на території міста Запоріжжя. Строк аналіз впливу регуляторного акта  - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових спstrongоруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»;/p valign=td width= дії регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення до нь Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акта буде оприлюднене на WEB - сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорізька Січ».ого змін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Індикатори ефективності, які визначаються шляхом аналізу статистичних даних:

1. Кількpість розміщених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
2. Використання місць розміщення тимчасових border= споруд з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних нормbr /м. Запоріжжяtext-align: justify;, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини.

Індикатори ефективності, які визначаються шляхом соціологічного опитування:

1. Поінформованість суб’єктів господарювання міста, які потенційно зацікавленні в вирішенні питань розміщення тимчасових споруд.
2. Рівень задоволеності (незадоволеності) процедурою вирішення вищезазначениp style=х питань.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Строки проведення відстеження:

Базове відстеження – до набрання актом чинності.
Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
Періодичні відстеження - раз на кожні три роки, почина ВИРІШИЛА:ючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Вид даних:

• дослідження статистичних показників;
• опитування суб’єктів господарської діяльності та громадян, які користуються даним регуляторним актом.


 
Запорізька міська рада
 Рішення від 27.07.2011 №10
 «Про скасування рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.04.2010 №163 «Про Положення про порядок контролю за виконанням власниками приватизованих об’єктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу»
 
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», div styla href=p style= Відстеження результативності регуляторного актstrongbr /ptext-align: center;а здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин про /spanоблік дПозитивноp style=оговорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшо5. Тип відстеженняnbsp;го укладен/td width=p style=Запорозька Січня та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі та додаткових угод про збільшення розміру орендної плати за землю.e=text-align: center;p РІШЕННЯp style=«pbr /toptext-align: justifystrong;Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», враховуючи протокол засідання робочої групи з питань державної регуляторної політики від 07.02.2011р., Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА :
Рішення виконавчого/p комітету Запорізької міської ради від 22.04.2010 №163 «Про Положення про порядок контролю за виконанням власниками приватизованих об’єктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу» скасувати.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності і правопорядку (Гунько В.В.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гриценка В.В.
 
Міський голова                                                                                                              О.Ч.Сін
 
 

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторногоакту
 
1.   Вид та назва рnbsp;trегуляторного акту, результативність якого відстежується,дата його прийняття та номер
 
         Рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програмуприватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя».
2.   Назва виконавця заходів з відстеження
 
Виконавцемзаходів повторного відстеження є департамент комунальної власності таприватизації Запорізької міської ради.
 3.   Цілі прийняття регуляторногоакту
 Метоюприйняття Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя є:
здійснення приватизаціїоб’єктів комунальної власності міста з урахуванням вимог чинного законодавства;
створення умов для появиефективних власників приватизованих об''єктів в інтересах міста;
забезпечення в процесіприватизації створення підприємств, організацій та господарських товариств, якібbr /br / РІШЕННЯ td width= розширювали обсяги, номенклатуру та якість виробництва та послуг населеннюміста;
забезпечення плановихнадходжень коштів до бюджету міста від приватизації комунального майна.
 
4. Строк виконання заходівобстеження 
Строквиконання повторного відстеження – через рік з дня набрання чинностірегуляторного акту, але не пізніше двох років з дня набрання чинностірегуляторного акту, тобто до 05.10.2013 року.
 
5.  Тип відстеження  Дане відстеження є повторним.
6.  Методи одержаннярезультатів відстеження Для одержання повторноговідстеження використовувався аналітично-статистичний метод.
7. Дані та припущення, наоснові яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних
 
Програмоюприватизації передбачена щоквартальна підготовка органом приват28./strongизації звітівпро хід та результати приватизації: про стан виконання Програми приватизації,суму надходжень коштів до міського бюджету відp приватизації комунального майна,контроль за виконанням умом договорів купівлі-продажу та подання її до міськоїради.
Органом приватизації ведеться облік: поданих заявниками заявпро включення об’єкта до переліку об’єктів, що 0/pпідлягають /strong/pp style=приватизації, укладенихдоговорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, надходженн4.     я коштів заукладеними договорами купівлі-продажу, актів проведених перевірок за виконаннямзобов’язань власниками об’єктів за цими договорами та договорів подальшоговідчуження об’єктів, що були раніш прива168тизовані.
 8.   Кількісні та якіснізначення показників результативності регуляторного акту
 Прийняттяцього регулятивного акту дозволяє удосконалити процедуру приватизації об’єктівкомунальної /pвласності, забезпечить прозорість взаємовідносин між органомприватизації та іншими структурними підрозділами міської ради і покупцями,посилить заходи щодо забезпечення надходження коштів до міського бюджету відприватизації комунального майна.
9.     Оцінка результатівреалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
Результатиреалізації регуляторного акту є сприяння збільшенню надходження коштів дом/polіського бюджету від приватизації комунального майна, розширенню обсягів,номенклатури та якості виробництва і послуг населенню міста, виявленнюефективних власників та залучення інвестицій у розвиток об’єктів правакомунальної власності та міста в цілому.
 
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                         В.ГЕделєв
 

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акту
1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення сесії Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єbr /toptop/pктів комунальної власності м.Запоріжжя»
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття регуляторного акту
Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення взаємовідносин структурних підрозділів міської ради та органу приватизації стосовно єдиного чіткого, прозорого і ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності до продажу, подальшої їх приватизації, поповнення місцевого бюджету та здійснення valign=контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єкт alt=ів приватизації.
4. Строк виконання заходів обстеження
 Регуляторний акт приймається  без визначення строку його дії.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є базовим.
6. Методи одержання результатів відстеження
Одержання результатів відстеження регулятивного акту буде здійснюватися органом приватизації в проtd width=цесі здійснення відповідних процедур  щодо приватизації об’єктів комунальної власності та здійснення  порівняльного аналізу в/pиконання поклад/pених на нього завдань, функцій та виявлення проблемних питань.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних
Програмою приватизації передбачена щstronghr /pоквартальна підготовка органом приватизації інформації про стан виконання цієї Програми та надходження коштів до міського бюджету від продажу об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, та подання її до міської ради.
Органом приватизац height=ії вtext-align: justify;strongедеться облік: поданих заявниками заяв про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, укладених договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, надходження коштів за укладеними договорами купівлі-продажу, актів проведених перевірок за виконанням зобов’язань власниками об’єктів за цими договорами та договорів подальшого відчуження об’єктів, що були раніш приватизовані.
 8. Кількісні та якісні значення показників результативності  регуляторного акту
 Прийняття цього регулятивного акту дозволить удосконалити процедуру приватизації об’єктів комунальної власності, забезпечить прозорість взаємовідносин  між органом приватизації та іншими структурними text-align: center;підрозділами міської ради і покупцями, посилить заходи щодо забезпечення надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна.
Результативність цього регуляторного акту посилить  відповідальність  за дотриманням вимог чинного законодавства України
 9. Оцінка результатів реалізац/pії регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
Результат width=/strongи реалізації регуляторного акту сприяють збільшенню надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна, розширенню обсягів, номенклатури та якості виробництва і послуг населенню міста, виявленню ефективних власників та залучення інвестицій у розвиток об’єктів права комунальної власності та міста в цілому.
 
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради
В.В. Гриценко

 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet