Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
 Оприлюднено в газеті "Запорозька Січ" від 08.09.2016 № 164-166 (6122-6124)

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е  П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про повторний продаж об’єкта права комунальної власності м. Запоріжжя
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс комунального спортивно видовищного підприємства «Юність»
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66
Балансоутримувач об’єкта приватизації: комунальне спортивно-видовищне підприємство «Юність»,  код за ЄДРПОУ 02928195
Види діяльності об’єкта за КВЕД-2010: 93.11 - функціювання спортивних споруд, 93.19 – інша діяльність у сфері спорту, 93.21 – функціювання атракціонів і тематичних парків, 56.10 – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Розмір статутного капіталу – 1,00 тис. грн.
Основні показники економічної та господарської діяльності підприємства:

№ з/п

Показник

2013 рік

2014 рік

2015 рік

За 5 місяців 2016 року

1

Баланс активів і пасивів, тис. грн..

12790,9

12617,5

12625,8

32610,3

2

Балансовий прибуток, тис. грн.

-3,1

-154,9

26,1

3,5

3

Вартість власного капіталу, тис. грн.

12779,5

12598,9

12617,6

32609,3

4

Величини чистого прибутку, тис. грн.

-3,1

-154,9

18,7

3,5

5

Обсяг наданих робіт (послуг), тис. грн.

931,4

952,6

1164,5

530,1

6

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

102,2

17,1

28,3

33,1

7

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

74,7

43,4

34,9

27,6

8

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

11,4

18,6

8,2

1

Рентабельність за останні три роки: рентабельність діяльності підприємства – не розраховувалась. З 2012 року будівля ПС «Юність» знаходиться в стадії реконструкції. Діяльність за основними  видами  згідно КВЕД – не проводилась. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), згідно Звітів про фінансові результати (код рядка 2000) за період з 2013 р по 2015 р. та за 5 місяців поточного року – відсутній.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Кількість та склад робочих місць: на 31.05.2016 чисельність працюючих – 18 осіб, в тому числі: директор – 1, заступник директора – 1, головний інженер – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер-фінансист – 1, інспектор по кадрам – 1, робітник з комплексного обслуговування будівлі та споруд – 1, електрик – 2, адміністратор – 1, сторож – 4, прибиральник – 2, робітник з благоустрою території – 1, комірник – 1 (за штатним розкладом станом на 01.05.2016 кількість робочих місць – 34,75).
Відомості про об’єкт приватизації: до складу єдиного майнового комплексу комунального спортивно видовищного підприємства «Юність» входять: нерухоме майно, рухоме майно та інші необоротні матеріальні активи; капітальні інвестиції; оборотні активи та поточні зобов’язання.
До складу нерухомого майна входять - будівля палацу спорту «Юність» (літ. А-2) площею 13468,00 кв.м (рік побудови – 1970); фонтан № 2; майданчик № 3; підпірна стінка № 4, замощення І, ІІ, ІІІ (у тому числі зовнішні теплові мережі 353 м), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66; гараж № 1 з оглядовою ямою загальною площею 49,3 кв.м та гараж № 3 загальною площею 49,5 кв.м (рік побудови – 1980), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68, а також. Будівля палацу спорту знаходиться в стадії реконструкції, сума незавершених капітальних інвестицій складає 19,98 млн. грн.
До складу рухомого майна та інших необоротних матеріальних активів входять: транспортний засіб – 1, обладнання та устаткування – 35, інші необоротні матеріальні активи – 2282.
Відомості про земельні ділянки, на яких розташовано об’єкт приватизації: кількість – 4; загальний розмір - 2,6899 га; місце розташування: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66 – 2,6699 га (кадастрові номери 2310100000:05:003:0091, 2310100000:05:003:0101, 2310100000:05:003:0102), м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68 – 0,02 га (кадастровий номер 2310100000:05:003:0098); категорія земель – землі рекреаційного призначення; цільове призначення - 07.02: для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту; правовий режим - право постійного користування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 21465720,00 грн., ПДВ – 4293144,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25758864,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
Збереження профілю діяльності об’єкта соціально-культурного призначення (організація і проведення спортивних змагань з ігрових та інших видів спорту, видовищних заходів тощо).
Надання приміщення палацу спорту «Юність» для проведення змагань, спортивно-масових та культурно-видовищних заходів.
Проведення реконструкції та модернізації об’єкта, без улаштування льодової арени, приведення його стану до сучасних технічних норм з метою проведення міжнародних спортивних змагань на протязі 3 (трьох років), внесення в об’єкт інвестицій на суму не менш ніж 120,00 млн. грн.
Здійснювати капітальний ремонт чи реконструкцію приватизованого об’єкта відповідно до вимог чинного законодавства у сфері містобудування і будівництва  та діючих містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил.
Використання земельної ділянки та її забудови має відповідати діючій містобудівній документації.
Подання у встановленому порядку до Запорізької міської ради заяви на оформлення права користування земельними ділянками, на яких розташований об’єкт соціально-культурного призначення, відповідно до вимог чинного законодавства.
Збереження трудового колективу комунального-спортивно-видовищного підприємства «Юність» у кількості 20 (двадцяти) робочих місць згідно зі штатним розкладом на протязі 2 (двох) років.
Виконання благоустрою закріпленої та прилеглої до об’єкта приватизації території згідно з проектом.
Проектні рішення щодо благоустрою території обов’язково мають бути частиною проекту реконструкції палацу спорту «Юність».
Виконувати заходи щодо благоустрою, озеленення та освітлення прилеглої до об’єкта приватизації території відповідно до санітарно – технічних норм та вимог Правил благоустрою території міста Запоріжжя.
Сума інвестицій, внесених в об’єкт приватизації, повинна бути з урахуванням ПДВ.
Не допускати виникнення податкового боргу по Договору купівлі-продажу об’єкта приватизації (надалі – Договір).
На протязі одного місяця від дати нотаріального посвідчення Договору відшкодувати Органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до продажу, організацією та проведенням конкурсу (проведення незалежної оцінки об’єкта, оприлюднення в засобах масової інформації, послуги ліцитатора).
На протязі одного місяця від дати підписання акту передачі об’єкта приватизації здійснити державну реєстрацію права власності об’єкта приватизації у порядку, визначеному чинним законодавством.
На протязі трьох місяців від дати підписання акту передачі об’єкта приватизації звернутись до відповідних служб щодо укладання договорів на комунальне обслуговування об’єкта приватизації.
Забезпечувати функціонування об’єкта приватизації з додержанням норм діючого законодавства України з питань охорони навколишнього середовища, дотримуватись чинного законодавства з питань громадського порядку і тиші.
Допускати працівників Органу приватизації на об’єкт з метою перевірки виконання зобов’язань за Договором. Надавати за вимогою Органу приватизації необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання Покупцем умов Договору.
У разі передачі об`єкта приватизації (або його частини) в оренду передбачити у договорі оренди виконання орендарем зобов`язань, встановлених цим Договором, та невиконаних Покупцем на момент здійснення такої передачі.
Зобов’язання покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії зобов’язань, визначених цим Договором.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) в період чинності умов цього Договору здійснюється виключно за погодженням з Органом приватизації та можливе лише із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором, прав та обов’язків Покупця згідно з чинним законодавством України.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) можливі лише після сплати ним ціни продажу об`єкта приватизації  відповідно до умов Договору.
Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у Договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, - державній реєстрації.
У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати Органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Покупець зобов`язаний внести кошти за придбаний об`єкт приватизації, що складають ціну продажу з урахуванням ПДВ, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати нотаріального посвідчення Договору.
У разі несплати ціни продажу об’єкта приватизації в межах зазначеного строку, Покупець протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів сплачує на користь Органу приватизації ціну продажу та неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта.
У разі, якщо Покупець не сплатить ціну продажу об’єкта приватизації та неустойку у розмірі, строк та порядку, визначених Договором, Договір підлягає розірванню згідно з чинним законодавством.
У разі недотримання покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду основних видів діяльності приватизованого об'єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна.
У разі порушення встановленого умовами договору купівлі-продажу строку внесення інвестицій у встановленому обсязі покупцем сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості не внесених інвестицій за кожний день прострочення.
За недопущення представників Органу приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на Покупця, який став власником об`єкта приватизації, накладається штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке порушення.
За невиконання інших зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.
У разі порушення термінів виконання вищевказаних зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 5 (п'яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за Договором.
У разі, якщо Покупець в установлений Договором строк не прийняв об’єкт приватизації, Орган приватизації може порушити питання про анулювання результатів конкурсу та про розірвання Договору і вимагати відшкодування збитків, понесених ним внаслідок розірвання Договору (витрати Органу приватизації на підготовку об’єкта приватизації до продажу) за рішенням суду.
У разі невиконання Покупцем умов Договору, який укладений під інвестиційні зобов’язання, щодо виникнення податкового боргу, Покупець сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від суми податкового боргу по зазначеному Договору. 
Усі зміни та доповнення до Договору оформляються додатковими договорами, здійснюються в письмовій формі, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.
Зміни, що вносяться до Договору, здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України з питань приватизації та не можуть передбачати:
зменшення відповідальності Покупця за невиконання ним зобов’язань;
зменшення загального обсягу інвестицій, визначених Договором.
Покупець, який придбав підприємство як єдиний майновий комплекс, є правонаступником його майнових прав і обов'язків відповідно до умов Договору та законодавства України.
Термін дії зобов’язань за Договором купівлі–продажу об’єкта приватизації - п’ять років з дати нотаріального посвідчення Договору, якщо інше не передбачене цим Договором.
Учасник конкурсу, визнаний переможцем, який відмовився від укладання договору купівлі-продажу на об’єкт приватизації, відшкодовує Органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу і проведення конкурсу. При цьому, грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, внесені учасником для участі в конкурсі, у цьому випадку йому не повертаються та не зараховуються при визначенні та сплаті суми витрат органу приватизації на підготовку об’єкта до продажу.
Переможець конкурсу протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати затвердження Органом приватизації результатів конкурсу повинен підписати та нотаріально посвідчити Договір купівлі-продажу на придбаний об’єкт. Всі витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, бере на себе Покупець.

Додаткова інформація для покупців

Юридичні та фізичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі,  подають до Органу приватизації:
заяву на участь в конкурсі за встановленою законодавством України формою з відповідним пакетом документів;
бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і місцезнаходження об’єкта, відомості про учасника конкурсу, зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;
конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта може містити додаткові зобов’язання учасника конкурсу щодо подальшої експлуатації об’єкта.  
Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцем його розташування, час ознайомлення з об’єктом узгоджується додатково з Органом приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок: у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян України – 17,00 грн. без ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта приватизації повертаються всім учасникам конкурсу, які не стали переможцями, в 10-ти денний термін після його проведення. Переможцю конкурсу зазначені грошові кошти зараховуються в ціну продажу об’єкта.
У випадках перерахування грошових коштів через банківські установи, комісійний збір сплачується платником.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. перераховується на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУ ДСКУ в Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.
Грошові кошти у сумі 2575886,40 грн. без ПДВ, що становить 10% початкової ціни продажу об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок Органу приватизації № 37323005004293 в ГУ ДСКУ в Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.
До початку проведення конкурсу кожний його учасник повинен пройти реєстрацію та ознайомитися з правилами проведення конкурсу.
Фізична та юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник конкурсу повинна мати при собі:
документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
заяву на участь в конкурсі, зареєстровану в Органі приватизації.
Реєстрація учасників конкурсу проводиться в день проведення торгів з 1030 до 1045 
Переможцем конкурсу визначається покупець, який в процесі торгів запропонував найвищу ціну продажу об’єкта та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу.
Заяви на участь в конкурсі подаються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної  України, 60-б, каб. № 107, щоденно з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 16-00, у п’ятницю з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 15-00, крім вихідних та святкових днів.
Кінцевий термін прийняття заяв (за сім днів до початку конкурсу) – 10 жовтня 2016 року.
Конкурс відбудеться 18 жовтня 2016 року об 11-тій годині за адресою: 69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, мала зала.
Консультації з питань проведення конкурсу та подання заяв на участь в конкурсі можна отримати у відділі з питань приватизації управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60-б, каб. № 412 або за телефонами (061)2132495; (061)2132498.

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet